Uporabite kodo SPOMLADI10 in dobite 10% popust na vse izdelke iz kategorije POMLADNA PONUDBA.

Osnovni pogoji poslovanja

SPLOŠNE DOLOČBE

 

Ti splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti družbe Lichens s.r.o. s sedežem na naslovu Borovicová 4355/20A, Chorvátsky Grob, 90025, matična številka: 54083788, identifikacijska številka za DDV: SK2121571573, vpisana v poslovni register Okrožnega sodišča Bratislava I, številka spisa: 155526/B9 (v nadaljevanju tudi "prodajalec") in kupca.

Družba Lichens s.r.o. je plačnik DDV od 1.3.2022.

Prodajalec je upravljavec spletne trgovine www..mohashop.si

Kupec je fizična ali pravna oseba, ki se registrira v prodajalčevi spletni trgovini ali naroči blago v prodajalčevi spletni trgovini (v nadaljevanju tudi "kupec").

Z uporabo prodajalčeve spletne trgovine in potrditvijo naročila se kupec strinja s temi pogoji.

 Nadzorni organ: Inšpektorat SOI za regijo Bratislava Bajkalská 21/A, P. O. BOX št. 5, 820 07 Bratislava


NAROČILO

2.1 Kupec naroči blago prek prodajalčeve spletne trgovine, po telefonu ali po pošti.

Tako oddano naročilo se šteje za zavezujoče in se razume kot pogodba na daljavo v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pri prodaji na domu in prodaji po pošti, kakor je bil občasno spremenjen.

2.2 Kupec mora pri vsakem naročilu navesti ime in priimek, dostavni in obračunski naslov, telefonsko številko, e-pošto; fizične in pravne osebe ter podjetniki morajo navesti tudi matično številko, davčno številko, številko DDV, ime blaga, število kosov (naročilo prek prodajalčeve spletne trgovine te pogoje izpolnjuje samodejno).

Ti podatki bodo uporabljeni le v okviru poslovnega odnosa med prodajalcem in kupcem in ne bodo razkriti tretji osebi (razen osebi, ki organizira prevoz blaga) v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 2.3 Po prejemu naročila bo naročilo evidentirano v prodajalčevem sistemu in hkrati bo vzpostavljeno poslovno razmerje med prodajalcem in kupcem. Prodajalec najpozneje v 24 urah (v delovnih dneh) preveri naročilo, način prevoza in sporoči možen čas dostave ali datum prevzema, končno ceno in način plačila. Od tega datuma je naročilo za kupca zavezujoče.

2.4 Kupec ima pravico, da v 24 urah po naročilu blaga brez navedbe razloga brezplačno prekliče naročilo. Prodajalec pisno obvesti kupca o potrditvi odpovedi.

2.5 Če prodajalec ne more dobaviti naročenega blaga, ima pravico do preklica naročila. Če je bil znesek za naročeno blago že plačan, ga prodajalec kupcu vrne z bančnim nakazilom.

Veljavnost elektronskega naročila je odvisna od njegove resnične in popolne izpolnitve. Poslano naročilo je osnutek kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba se sklene s potrditvijo naročila s strani prodajalca po elektronski pošti.

 Z oddajo elektronskega naročila kupec potrdi, da je prebral te pogoje in da se z njimi strinja. Z oddajo elektronskega naročila kupec sprejme vsa določila splošnih pogojev, ki veljajo na dan pošiljanja tega naročila, in veljavno ceno naročenega blaga, ki je navedena na spletnem mestu.
Lastništvo blaga preide na kupca po prejemu in plačilu kupnine.

POGOJI DOSTAVE

3.1 Dobavni roki se za različne vrste blaga razlikujejo. Datum dostave ali prevzema blaga bo kupcu vedno sporočen ob preverjanju naročila.

3.2 Na splošno je datum dostave ali prevzema od 1 do 10 dni od datuma preverjanja naročila.

3.3 V izjemnih primerih, ko določenih vrst blaga ni na zalogi in jih proizvajalci in uvozniki ne morejo dobiti, je lahko dobavni rok daljši.

3.4 V primeru nesprejetja poslanega naročila, ki ga je kupilo drugo podjetje, si pridržujemo pravico zahtevati plačilo stroškov, ki so nastali pri pakiranju, pošiljanju in vračanju v naše odpremno skladišče.

 

CENA, PLAČILNI POGOJI IN STROŠKI DOSTAVE

 

4.1 Cena blaga je navedena na prodajalčevi spletni strani. Cene se lahko spremenijo. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen zaradi sprememb cen proizvajalcev in uvoznikov. Veljavna cena blaga bo vedno sporočena ob preverjanju naročila.

4.2 Kupec plača po povzetju, z nakazilom na prodajalčev račun ali z elektronskim plačilom.

4.3 Ob izročitvi blaga kupec plača ceno za blago + poštnino in po potrebi tudi ceno po povzetju.

4.4 Kupec sam izbere način prevoza, ko oblikuje naročilo v prodajalčevi spletni trgovini ali z drugimi komunikacijskimi sredstvi.

4.5 Višina stroškov dostave bo kupcu vedno sporočena ob preverjanju naročila.

PREJEM BLAGA

5.1 Kupec se zavezuje, da bo prevzel blago ob dogovorjenem času na naslovu, navedenem v naročilu.

5.2 Kupec mora ob prevzemu blaga preveriti fizično celovitost in popolnost pošiljke. Če je pošiljka vidno poškodovana in uničena, se mora kupec nemudoma obrniti na prodajalca, ne da bi prevzel pošiljko, in pri špediterju sestaviti zapisnik o poškodbi pošiljke. Morebitni kasnejši zahtevki za količino in fizično škodo na blagu ne bodo sprejeti.

5.3 Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu šele po plačilu celotne cene in drugih denarnih zneskov, dogovorjenih v pogodbi o nakupu na daljavo, na prodajalčev račun. Dokler lastninska pravica ne preide s prodajalca na kupca, ki ima blago v posesti, ima kupec vse obveznosti skrbnika blaga in je dolžan blago varno hraniti na lastne stroške ter ga označiti tako, da ga je vedno mogoče prepoznati kot prodajalčevo blago.

5.4 Prodajalec ima pravico zahtevati izpolnitev svojih obveznosti, zlasti plačilo cene za blago, ne glede na to, da lastninska pravica na blagu še ni prešla na kupca.

5.5 Nevarnost škode na blagu preide na kupca v trenutku, ko blago prevzame kupec ali njegov pooblaščenec.

 

ODSTOP OD POGODBE

 

6.1 Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe v 14 delovnih dneh od datuma prejema blaga brez navedbe razloga. Odstop od pogodbe mora biti podan v pisni obliki, vsebovati mora vse podatke, ki se uporabljajo za identifikacijo blaga, v zgoraj navedenem roku pa mora biti skupaj z blagom dostavljen na prodajalčev naslov ali drug naslov, ki ga določi prodajalec.

6.2 Blago ne sme biti poškodovano, rabljeno, biti mora v originalni embalaži in skupaj z blagom mora kupec izročiti vse dokumente v zvezi z zadevnim blagom (navodila za uporabo, garancijski list, dokazilo o pridobitvi itd.), ki jih je prejel ob nakupu blaga. Kupec se strinja in potrjuje, da se v tem primeru pisna oblika razume kot dokument o odstopu od pogodbe, ki ga podpiše kupec.

Blago se ob dostavi ne vrne. Tako poslano blago se ne sprejme in vrne.

6.3 Če kupec izpolni zgornje obveznosti, prodajalec prevzame blago nazaj in mu v 15 dneh od dneva odstopa od pogodbe vrne plačano ceno za blago ali predplačilo, ki ga je kupec plačal za blago, na vnaprej dogovorjen način.

6.4 Kupec ne sme odstopiti od pogodbe o nakupu na daljavo, zlasti v naslednjih primerih:

(a) v primeru pogodbe, ki vključuje opravljanje storitve, če se je storitev začela opravljati s soglasjem kupca pred iztekom odstopnega roka
(b) v primeru pogodbe o prodaji blaga ali storitev, katerih cena je odvisna od gibanja cen na finančnem trgu, na katerega prodajalec nima vpliva
(c) v primeru pogodbe o prodaji blaga, izdelanega po posebnih zahtevah kupca, ali blaga, namenjenega posebej za enega kupca, ali blaga, ki ga zaradi njegovih lastnosti ni mogoče vrniti

6.5 Prodajalec si pridržuje pravico do preklica naročila (odstopa od pogodbe) ali njegovega dela, če:

(a) blago se ne proizvaja več ali se je prenehalo proizvajati
b) cena dobavitelja blaga se je spremenila
c) cena blaga je bila napačna.

6.5 Samo končni kupec (potrošnik) ima pravico odstopiti od pogodbe. Odstop od pogodbe v primeru nakupa na podlagi ID številke je mogoč le s soglasjem upravljavca e-trgovine mooshop.si

GARANCIJA IN SERVIS

 

7.1 Posebni garancijski in servisni pogoji so navedeni v ustreznih garancijskih listih izbranega blaga, ki jih kupec prejme ob nakupu blaga.

7.2 Na splošno je garancijski rok za izvajanje potrošniških pogodb, če v garancijskih listih ni drugače navedeno, določen na najmanj 24 mesecev ali, če je zgoraj navedeno, omejen na datum porabe blaga. Kupec je v tem primeru oseba, ki ne deluje v okviru svoje poklicne ali druge dejavnosti. Reklamacijo lahko uveljavljate samo za blago, ki je bilo kupljeno in plačano pri prodajalcu. Kupec mora ob uveljavljanju reklamacije prodajalcu dostaviti (če to dopušča narava blaga - vgrajeno blago) reklamirano blago čisto, mehansko nepoškodovano, v originalni embalaži, vključno z navodili, garancijskim listom, računom ali drugim dokazilom o plačilu blaga. Pri uveljavljanju reklamacije mora kupec upoštevati navodila iz garancijske kartice.

7.3 Pravica do garancije preneha, če je napaka nastala zaradi mehanskih poškodb izdelka, delovanja izdelka v neprimernih pogojih, nestrokovne montaže, neupoštevanja ustreznih standardov s strani kupca ali osebe, ki je za kupca opravila montažo, ali če je izdelek posegla oseba, ki ni pooblaščena oseba. Iz garancije so izključene tudi napake, ki so posledica naravnih nesreč in nepravilnega ravnanja.

 

7.4 V primeru reklamacije naj kupec prodajalca po telefonu obvesti, da ima zadevno blago napako in kako se je ta pokazala. Na podlagi teh informacij bo kupec obveščen o naslednjem postopku obravnave zahtevka.

KONČNE DOLOČBE

 

8.1 Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cene. Prodajalec se mora ob spremembi cene obrniti na kupca. Kupec ima pravico preklicati naročilo po tako prilagojenih cenah.

8.3 Kupec izjavlja, da je pred izpolnitvijo ali obvestilom o naročilu prebral te splošne pogoje in da se z njimi strinja.

8.4 Ne glede na druge določbe pogodbe prodajalec kupcu ni odgovoren za izgubo dobička, priložnosti ali kakršno koli drugo posredno ali posledično izgubo zaradi malomarnosti, kršitve pogodbe ali drugih vzrokov.

8.5 Ti splošni pogoji so bili oblikovani in določeni v dobri veri z namenom izpolnjevanja zakonskih pogojev in urejanja poštenih poslovnih odnosov med prodajalcem in kupcem. Če pristojni organi Slovaške republike ugotovijo, da je katera koli določba teh pogojev v celoti ali delno neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb in preostalih delov zadevne določbe.

8.6 Ti pogoji poslovanja ne vplivajo na pravice kupca (potrošnika) v razmerju do prodajalca, ki izhajajo iz Zakona o varstvu potrošnikov št. 634/1992 Z. z., s spremembami, in Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na domu in po pošti št. 108/2000 Z. z., s spremembami.

Pravna razmerja in pogoji, ki niso izrecno urejeni v tej pogodbi, ter morebitni spori, ki izhajajo iz neizpolnjevanja teh pogojev, se urejajo z ustreznimi določbami trgovinskega zakonika ali civilnega zakonika.

8.7 Prodajalec in kupec se strinjata, da v celoti sprejemata komunikacijo na daljavo - telefon, faks (vključno z ročno napisanimi naročili), elektronsko obliko komunikacije, zlasti prek elektronske pošte in interneta, kot veljavno in zavezujočo za obe stranki.

8.8 Vsi osebni podatki, ki jih kupec posreduje v okviru naročila blaga ali registracije prek spletne trgovine www.machovna.sk, se zbirajo, obdelujejo in hranijo v skladu z Zakonom št. 122/2013 Zb. o varstvu osebnih podatkov.

Z oddajo naročila ali sklenitvijo kupoprodajne pogodbe kupec v skladu z zakonom št. 122/2013 Coll. soglaša, da prodajalec obdeluje, zbira in hrani njegove osebne podatke za namen sklenitve kupoprodajne pogodbe, obdelave naročila in s tem povezane komunikacije s kupcem.

Kupec ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do njihovega popravka, vključno z drugimi zakonskimi pravicami do teh podatkov.

8.9 Prodajalec osebnih podatkov kupcev ne bo posredoval, razkril ali dal na voljo nobeni drugi osebi, razen: podjetjem, ki opravljajo prevoz blaga, katerim se osebni podatki kupcev posredujejo v minimalnem obsegu, potrebnem za namen dostave blaga.

8.10. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov in pošiljanje komercialnih informacij se podeli za nedoločen čas in se lahko kadar koli brezplačno prekliče z izrecno in konkretno pisno izjavo, naslovljeno na prodajalca, po pošti, telefonu ali elektronsko na elektronski naslov info@machovna.sk. Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov bo imel za posledico tudi preklic registracije.

8.11. Kupec ima pravico, da pri prodajalcu zahteva odškodnino, če ni zadovoljen z načinom, kako je prodajalec obravnaval njegovo pritožbo, ali če meni, da je prodajalec kršil njegove pravice.

Če prodajalec na kupčevo zahtevo odgovori negativno ali se sploh ne odzove v 30 dneh od datuma pošiljanja zahteve, ima kupec pravico vložiti predlog za alternativno reševanje sporov (v nadaljnjem besedilu "ARS").

Z ARS se lahko rešujejo samo spori, ki izhajajo iz pogodbe med prodajalcem in kupcem (potrošnikom), ter spori, povezani s to pogodbo, razen sporov v skladu s členom 1(4) zakona št. 391/2015 Coll. in spori, katerih vrednost ne presega 20 EUR. Vloga za začetek ARS se vloži pri subjektu ARS v skladu s 3. členom navedenega zakona z uporabo določene platforme ali obrazca, katerega vzorec je priložen kot Priloga 1 k navedenemu zakonu.

Subjekt ARS lahko od kupca zahteva plačilo pristojbine za začetek postopka ARS, ki lahko znaša največ 5 EUR z DDV. Če je za ARS pristojnih več subjektov ARS, ima kupec pravico izbrati, kateremu od njih bo predložil predlog. Poleg alternativnega reševanja sporov ima potrošnik pravico vložiti tožbo pri splošnem ali arbitražnem sodišču, ki je pristojno za zadevo in kraj. Platforma ARS je na voljo na naslednji spletni strani: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf